Исплата приоритети во присилна ликвидација. Правни Информации Институт

предмет на капитал

Дел 709 До степен на нивните побарувања го надминува вредноста на безбедност за оние побарувања

како што е утврдено на задоволство на евиденција.

е calculable во согласност со целта формула. и е на располагање на сите вработени кои ги исполнуваат важечките условите за подобност.

а исто така предмет на капитал

како што се минималната должина на услугата или доколку такви плаќање се бара со применливиот.

кои се носители на тогаш-извонредни членство капитални сметки и nonperpetual капитални сметки или инструменти до степен да не осиромашен во една календарска година пред датумот на ликвидација и. исто така. приоритет опција опишан во додаток А. носители на тогаш-најдобро платени во капиталот или постојана придонесе капитални инструменти до степен да не осиромашен во една календарска година пред датумот на ликвидација.

приоритет опција опишан во додаток А на било која категорија или класа или приоритет опишана во став (б)(1) преку (б)(7) на овој дел ќе бидат исплатени во целост.

или одредбите направени за такви исплата. пред било на некоја категорија или класа со повисок приоритет.